Webbsändningar

Online dating i process

Regeringen har följande förslag till lagtext. Omställningsstöd 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ekonomiskt stöd till företag vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av sprid- ningen av sjukdomen covid omställningsstöd. Vem har rätt till omställningsstöd? En ideell förening har rätt till omställningsstöd endast om organisations- nummer för föreningen har fastställts senast vid utgången av Företag ska anses vara i sådan intressegemenskap som avses i första stycket 4 om 1. Skattepliktigt näringsbidrag 4 § Vid tillämpning av bestämmelserna om näringsbidrag i 29 kap. Detta gäller dock inte till den del stödet motsvarar kostnader som är hänförliga till en verksamhet som företaget inte är skattskyldigt för enligt 7 kap. Till den del stödet är hänförligt till kostnader under det föregående beskatt- ningsåret får det tas upp detta år i stället.

Linköpings universitet

Bild Westend61 Ideella krafter bjuds in mot nätverksträff Nu bjuder Barnafrid in ideella organisationer till en nätverksträff. Många våldsutsatta barn söker sig till stödverksamheter i den ideella sektorn. Målet är att öka kunskapen om våld mot avkomma och unga. Barnafrid talks 12 januari Barnafrid talks är en digital seminarieserie där tvärvetenskaplig forskning som rör barns våldsutsatthet presenteras och diskuteras.

Tyck till om den här sidan

Sveriges övergripande jämställdhetspolitiska mål är att kvinns och män ska ha samma inflytande att forma samhället och sina egna liv. I målet ingår allas domstol att vara aktiva medborgare och anpassa villkoren för beslutsfattande. Kvinnor, makt samt beslutsfattande är även ett av Pekingplattformens kritiska områden. I Sverige så är utrikes födda kvinnor en särskild underrepresenterad grupp på alla politiska nivåer. Inom senaste riksdagsva På kommun- och regionnivå är representationen av utrikes födda kvinns ännu lägre i förhållande till dom röstberättigade. Ta del av mer demokratistatistik i SCB:s rapport, Valda av folket En studie av social representativitet inom folkvalda församlingar.

Kommande webbsändningar

Brå får i uppdrag att studera afrofobiska hatbrott Regeringen ger Brå i förordnande att göra en fördjupad studie bruten afrofobiska hatbrott i syfte att erhålla förbättrad kunskap för att kunna befästa det förebyggande arbetet mot rasism samt då särskilt afrofobi. Anmälda brott: Fortsatta indikationer på konsekvenser av pandemin inom november Det totala antalet anmälda fraktur i november låg på en intakt nivå jämfört med i novemberoch dessutom sett till höstmånaderna sammantaget var nivån oförändrad jämfört med Inom vissa brottstyper — såsom misshandel av obekant, stöldbrott, personrån och rattfylleribrott — fortsatte emellertid antalet anmälda brott att minska inom november, jämfört med i novembervilket kan vara en fortsatt konsekvens av pandemin. Ser man till hela pandemiperioden hittills var inverkan störst de första tre månaderna och lägst under sommarmånaderna. Annica Odelind, kommunpolis i lokalpolisområde Medelpad, svarar här på hur hon tycker att pandemin har påverkat deras brottsförebyggande göromål. Pandemin har bland annat inneburit att hon och hennes kollegor fått placera ytterligare fokus på att förebygga våld i nära relationer.

Hur spärrar jag mitt bankkort tillfälligt?

Äldre webbsändningar

You can find the Income support — Application and re-application online service here. When you log in to the online service using e-ID, your anställd data will be downloaded from the Swedish Tax Agency, Skatteverket. If this is the first time you are applying for income support, you will need to provide details about the previous three months. For example, if you want to apply for income stöd for September, you will need to register your details for August, July and June. To apply for continued income support, you must register your details for the current month.

LEAVE A COMMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here